شرح خبر : خانم مريم شکيبايي


خانم مريم شکيبايي


خانم مريم شکيبايي شاد

رئيس هيئت مديره موسسه حقوقي رسالت آوران عدالت

کارشناس حقوق و مشاور حقوقي دانش پژو کارشناسي ارشد حقوق